Welcome
No Name Business Name Address Contact Number
111 ဦးဟန္တင္သိန္း ႏွင့္ ဦးလင္းထင္
High Trade
(Money Exchange)

အမွတ္- ၄၇/၅၁ - က (၉)၊ သုမဂၤလာလမ္းႏွင့္ သုမဂၤလာ (၁) လမ္း ၾကား၊ Junction ဇ၀န၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၄၂၀၀ ၅၃၅၈၄
112 ဦးဟန္တင္သိန္း ႏွင့္ ဦးလင္းထင္
High Trade
(Money Exchange)

အမွတ္ (၁၉၉/ခ)၊ ေျမညီထပ္၊ လမ္း ၅၀ (အေပၚဘေလာက္)၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၅၉ ၃၁၉၇၄
113 ဦးၾကည္၀င္း
Orchid Mini Mart

အမွတ္ (၃)၊ ဘုရားလမ္း၊ အုန္းပင္စုရပ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၅၁၄ ၇၆၅၈
114 ေဒၚခင္သင္းႏြယ္
ေရႊမဂၤလာ အေ၀းေျပး
ကားလက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္

အမွတ္ (၂၃/ခ)၊ မင္းလမ္း၊ ၈ ရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၅၃၀၀ ၁၇၁
115 ေဒၚဥမၼာထြန္း
သီဟစတိုး

ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း ႏွင့္ ဗိုလ္ဂါမဏိ လမ္းေထာင့္၊ အမွတ္ (၄၀) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၂၅ ၇၈၈၆၉
116 ဦးသန္႔ထက္ေအာင္
Easy Link
(Money Changer)

အမွတ္ (၃၂၉/၅)၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၇၅ ၈၃၀၄၁
117 ဦးျမင့္ဦး
Royal Mobile

အမွတ္(၁၂)၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၂၂ ၉၀၂၉၀
No Name Business Name Address Contact Number
111 ဦးဟန္တင္သိန္း ႏွင့္ ဦးလင္းထင္
High Trade
(Money Exchange)

အမွတ္- ၄၇/၅၁ - က (၉)၊ သုမဂၤလာလမ္းႏွင့္ သုမဂၤလာ (၁) လမ္း ၾကား၊ Junction ဇ၀န၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၄၂၀၀ ၅၃၅၈၄
112 ဦးဟန္တင္သိန္း ႏွင့္ ဦးလင္းထင္
High Trade
(Money Exchange)

အမွတ္ (၁၉၉/ခ)၊ ေျမညီထပ္၊ လမ္း ၅၀ (အေပၚဘေလာက္)၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၅၉ ၃၁၉၇၄
113 ဦးၾကည္၀င္း
Orchid Mini Mart

အမွတ္ (၃)၊ ဘုရားလမ္း၊ အုန္းပင္စုရပ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၅၁၄ ၇၆၅၈
114 ေဒၚခင္သင္းႏြယ္
ေရႊမဂၤလာ အေ၀းေျပး
ကားလက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္

အမွတ္ (၂၃/ခ)၊ မင္းလမ္း၊ ၈ ရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၅၃၀၀ ၁၇၁
115 ေဒၚဥမၼာထြန္း
သီဟစတိုး

ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း ႏွင့္ ဗိုလ္ဂါမဏိ လမ္းေထာင့္၊ အမွတ္ (၄၀) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၂၅ ၇၈၈၆၉
116 ဦးသန္႔ထက္ေအာင္
Easy Link
(Money Changer)

အမွတ္ (၃၂၉/၅)၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၇၅ ၈၃၀၄၁
117 ဦးျမင့္ဦး
Royal Mobile

အမွတ္(၁၂)၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

+၉၅၉ ၂၅၂၂ ၉၀၂၉၀

Pages